Quỹ tín dụng là gì? Đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân?

Quỹ tín dụng là gì? Đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân?

Bài viết giúp bạn hiểu rõ quỹ tín dụng nhân dân là gì?, vai trò, nhiệm vụ và các sản phẩm & dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Qũy tín dụng nhân dân Việt Nam (tên tiếng anh là The People’s Credit Funds of Vietnam)

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân hàng, do các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì? Điều kiện vay và lãi suất thế nào?
Quỹ tín dụng nhân dân là gì? Điều kiện vay và lãi suất thế nào?

Quỹ tín dụng nhân dân là một trung gian tài chính theo mô hình HTX khu vực tư nhân. Việc gia nhập thành viên là không hạn chế và tự nguyện. Tổ chức này thuộc về thành viên, là những người quản lý một cách dân chủ. Vì vậy, đây là nơi giáo dục về kinh tế và HTX của thành viên.

Quỹ tín dụng nhân dân là một tổ chức tài chính được kiểm soát bởi một đoàn thể, bao gồm những thành viên vay vốn và gửi tiết kiệm đồng thời là người sở hữu sở hữu tổ chức đó. QTDND có những mục tiêu khác với những mục tiêu của một ngân hàng đó là mưu cầu tối đa hóa lợi thế của QTDND dành cho các thành viên của mình thông qua các món tiết kiệm và/hoặc các món vay của họ.QTDND hoạt động theo những quy tắc đặc biệt.

Thành lập quỹ tín dụng nhân dân

 • Căn cứ vào khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì:

Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã, nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

 • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2012 thì:

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng như cầu chung của thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hơn tác xã.

Từ những khái niệm trên, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động dưới hình thức hợp tác xã nên việc thành lập quỹ tín dụng nhân dân không bị pháp luật cấm. Do đó, trong một xã có thể thành lập thêm một quỹ tín dụng nhân dân.

Đặc điểm của quỹ tín dụng nhân dân

Mục tiêu của quỹ tín dụng nhân dân 

Đáp ứng được yêu cầu cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng một cách thuận tiện, thường xuyên và ổn định, lâu dài với mức giá cả có thể chấp nhận được để các thành viên có thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và qua đó thu được lợi nhuận cao nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh của riêng mình chứ không phải trước hết nhằm mục tiêu thu được lợi tức vốn góp cao nhất từ các hoạt động của QTDND.

Góp phần phát triển kinh tế- xã hội, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, để đảm bảo khả năng cạnh tranh của mình trong quá trình hoạt động, các QTDND vừa phải đảm bảo đủ trang trải các chi phí đã bỏ ra, vừa phải đảm bảo có tích lũy với quy mô ngày càng lớn để phát triển nhằm mục tiêu hỗ trợ các thành viên được lâu dài, với điều kiện ngày càng thuận lợi hơn, chất lượng tốt hơn, chi phí hợp lý hơn.

Nhiệm vụ của quỹ tín dụng

Là “có mặt tại chỗ, phục vụ bất kỳ ai mong muốn tham gia vào tổ chức, các dịch vụ tài chính phải được cung cấp trong điều kiện tốt nhất, trong khi Qũy vẫn có đủ khả năng trang trải chi phí hoạt động và giáo dục về kinh tế cho thành viên của mình.

Vai trò của quỹ tín dụng

– Tạo ra sự thịnh vượng cho cộng đồng địa phương

Từ khi hoạt động theo hình thức tương trợ, các hợp tác xã tài chính bén rễ mạnh mẽ trong cộng đồng của mình và là đòn bẩy có ý nghĩa cho việc phát triển tài sản tập thể và kinh tế xã hội địa phương.

Do vậy, vai trò của các hợp tác xã là tạo ra các dịch vụ tài chính có sẵn, cho phép tạo ra thặng dư trong hộ gia đình và doanh nghiệp bằng việc xây dựng ý thức trách nhiệm của những người dân là những người sẽ tái đầu tư những thặng dư này vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng theo các nhu cầu ưu tiên của họ.

Trên thực tế, việc tiếp cận  tín dụng là một phương tiện hiệu quả cho phép những cộng đồng dân cư trong đó đặc biệt là người nghèo huy động được tiềm năng tập thể của họ.

Các hoạt động tập thể này tạo ra sự thịnh vượng (việc làm và các dịch vụ) cho cộng đồng, trong nhiều trường hợp, là nguồn tạo thu nhập để cho phép đáp ứng các nhu cầu cơ bản, như lương thực, y tế và giáo dục cho các cộng đồng dân cư nói trên.

Những đối tượng như người nghèo, người bị thiệt thòi, đặc biệt là phụ nữ được xác định như là nhóm chiến lược trong việc phát triển mô hình QTDND; việc phát triển nhóm này nên được thúc đẩy như một phần của chiến lược xóa đói giảm nghèo.

Do vậy, các QTDND chính là loại hình tổ chức tín dụng (TCTD) có vai trò tích cực trong việc huy động nguồn lực tài chính của địa phương đồng thời có vị thế tốt nhất để đáp ứng cơ sở hiện tại và tương lai về các nhu cầu đa dạng (tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm, …..) của các nhóm khách hàng nói trên.

– Cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp vi mô và kinh doanh nhỏ

Như chúng ta đã biết, khả năng tiết kiệm của người nghèo, người bị thiệt thòi, đặc biệt là phụ nữ, trong một thời gian dài bị mọi người, kể cả các chuyên gia về phát triển, đánh giá thấp. Trên thực tế, mặc dù dòng vốn do những nhóm khách hàng này tạo ra có thể là nhỏ nhưng nếu chúng được gửi vào một tổ chức an toàn thì những khoản tiết kiệm này vừa có tác dụng điều hòa dòng tiền, vừa góp phần tạo cảm giác an toàn, đặc biệt khỏi mất trộm và không phải chi vào các khoản không cần thiết. Việc quay vòng an toàn khoản tiền này (cho vay thành viên) vào các hoạt động của cộng đồng là một đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển môi trường và hạnh phúc của người dân nói chung và các đối tượng trên đây nói riêng.

Vay vốn quỹ tín dụng nhân dân 

Các sản phẩm tín dụng cá nhân: 
 • –  Vay mua nhà
 • – Vay xây dựng, sửa chữa nhà
 • –  Vay mua ô tô
 • – Vay tiêu dùng sinh hoạt
 • – Vay hỗ trợ vốn kinh doanh
 • – Vay hỗ trợ du học
 • – Vay hỗ trợ xuất khẩu lao động
 • – Vay phát triển nông nghiệp
 • – Vay cầm cố giấy tờ có giá
 • – Vay tín chấp cho nhân viên QTDND
 • – Vay tín chấp cho cán bộ viên chức
 • – Vay thấu chi tài khoản

Tài khoản – Tiết kiệm:

 • – Tiền gửi thanh toán
 • – Tiết kiệm không kỳ hạn
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi định kỳ
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn, lĩnh lãi trả trước
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi
 • – Tiết kiệm gửi góp theo định kỳ
 • – Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ
 • – Tiết kiệm gửi rút linh hoạt
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo thời gian gửi
 • – Tiết kiệm có kỳ hạn, lãi suất lũy tiến theo số dư tiền gửi
Sản phẩm & dịch vụ dành cho doanh nghiệp
 • – Vay vốn lưu động sản xuất kinh doanh trong nước
 • – Vay vốn lưu động dưới hình thức thấu chi tài khoản
 • – Vay vốn bổ sung kinh doanh
 • – Vay vốn tài trợ mua tài sản cố định phục vụ sản xuất
 • – Cho vay tài trợ mua xe thế chấp bằng chính xe mua
 • – Cho vay tài trợ xuất khẩu
 • – Cho vay tài trợ nhập khẩu

Tài khoản – Tiền gửi:

 • – Tài khoản thanh toán
 • – Tiền gửi có kỳ hạn
Tại sao nên chọn sản phẩm & dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân?
 • Lãi suất vay vốn thấp nhất trên địa bàn
 • Lãi suất tiết kiệm cao nhất trên địa bàn
 • Quy trình, thủ tục nhanh gọn
 • Chuyên nghiệp và chu đáo
 • Luôn hỗ trợ và chia sẻ các khó khăn
 • Cùng phát triển địa phương & cộng đồng

Bài viết trên đây hy vọng mang đến cho bạn những thông tin hữu ích để có thể hiểu kỹ hơn “Quỹ tín dụng là gì?” , lý do nên chọn các sản phẩm & dịch vụ của quỹ tín dụng nhân dân.

Nguồn:https://vaytienonline123.com/

Fe Credit

 • Khoản vay lần đầu: tối đa 15 triệu
 • Lãi suất 0% cho khách hàng đầu tiên

Ơi Vay

 • Chấp nhận sinh viên
 • Tuổi: 18-70
 • Thủ tục đơn giản - Chỉ cần CMND/CCCD.

Cash24

 • Vay tiền mặt online - Giải ngân lên đến 15 triệu
 • Lãi suất: 5%/tháng (thấp nhất thị trường)

ATM Online

 • Vay tiền mặt online - Giải ngân lên đến 15 triệu
 • Lãi suất: 5%/tháng (thấp nhất thị trường)